The mobile web today

Two inter­est­ing resources on the mobile web:

IYHY.com allows you to pull an exist­ing web­site through a fil­ter and make it all mobile-friend­ly. Seems to work pret­ty well.

Mike David­son presents an inter­est­ing tuto­r­i­al on how to cre­ate a mobile-friend­ly mir­ror of your web­site using a sub-domain and a few lines of PHP. His exam­ples of how it works with exist­ing sites such as Stopde­sign are pret­ty cool.

Tech­no­rati: , ,

Hoe geen opties aan te bieden

Iets waar je tij­dens het online kopen van een boek op zondagocht­end niet op voor­bereid bent: brein­brek­ende keuzes aange­bo­den door een bestelformulier.

Mijn betere helft wilde graag een boek voor een vriendin bestellen (het geweldige ‘Zorg’ van Miguel Bulnes) en deze als cadeau lat­en bezorgen.

Bol.com had het boek op voor­raad, dus werd besloten van hun dien­sten gebruik te mak­en. Van de knop “in winkel­wa­gen­t­je” was met “Ga verder met bestellen” de sprong naar het adres­for­muli­er snel gemaakt:

Bol.com's adresformulier

Vul hier uw woon- of ves­tig­ingsadres in,” adviseerde Bol.com. Zo gezegd zo gedaan. De zon­nige winkel­er­var­ing kwam echter tot een abrupte stil­stand onder­aan het for­muli­er, waar een dri­etal check­box­en prijkten.

De opties die wer­den aange­bo­den ston­den alledrie aan. Bij het lezen van de eerste optie ontstond grootte ver­war­ring en frustratie: 

Wilt u dat uw fac­tu­ur op een ander adres wordt bezorgd, klik dan in het vak­je zodat het vinkje verdwijnt.” 
Bij het sim­pel­weg lezen van de optie komen we er niet uit. De zin wordt ontleed. Nee we willen de fac­tu­ur niet op een ander adres dan het reeds inge­vulde. Willen we dat wel, dan moeten we de check­box uitzetten. Dus: de check­box moet aan bli­jven. Toch?

De tweede optie leverde min­stens zoveel men­tale chaos op: 

Wilt u dat uw bestelling op een ander adres bezorgd wordt, klik dan in het vak­je zodat het vinkje verdwijnt.” 
Hier vind een vergelijk­baar pro­ces plaats: ja we willen graag het boek ergens anders lat­en bezor­gen. Dit beves­ti­gen we echter door in het “vak­je” te klikken zodat het “vinkje” verd­wi­jnt. Een negatieve actie om een posi­tief antwo­ord te beves­ti­gen. Wauw.

De derde optie blijkt gelukkig een ordi­naire poging om een excu­us te ver­w­er­ven ons te spammen: 

Ja, ik wil graag prof­iteren van voorde­len en acties via de bol.com Nieuws­brief. Het abon­nement kan ik op ieder gewenst moment opzeggen.” 
Zon­der enige aarzel­ing gaat de check­box uit. Overi­gens, Bol.com: weten jul­lie dat het wel zo net­jes is om een dergelijke keuze stan­daard uit te zetten, in plaats van aan? De EMMA-NL heeft hier goede richtli­j­nen voor.

Het ver­haal loopt gelukkig goed af. Held­haftig slaan we ons door het ver­war­rende for­muli­er heen. Het boek is besteld. De winkel­er­var­ing is echter verre van heugelijk.

Dit is een prachtig voor­beeld van wat Matt Webbfix­ing bro­ken win­dows” noemt; door deze drie check­box­en (kleine din­gen, vergelijk­baar met een gebro­ken ruit) iets aan te passen zou het bestel­pro­ces van Bol.com (groot ding, vergelijk­baar met een huis of een buurt) stukken ver­be­terd worden.

Mijn voorzet voor drie nieuwe checkboxen: 

  • Verzend mijn fac­tu­ur naar een ander adres dan het boven­staande. (Stan­daard uit.)
  • Bezorg mijn bestelling op een ander adres dan het boven­staande. (Stan­daard uit.)
  • Ik abon­neer mij op de Bol.com e‑mailnieuwsbrief. (Stan­daard uit, verdorie!)
Zie daar: een gratis usabil­i­ty consult.

Tech­no­rati: , , ,

Bleep!

The first dig­i­tal music down­load ser­vice that gets it right, in my opin­ion, is Warp Records Bleep.

I dis­cov­ered it through Chris Heat­cote’s blog (thanks Chris) and decid­ed to give it a go. Sign­ing up is pain­less, brows­ing through the music works rea­son­ably well (although they could take a few hints from ser­vices like Odeo when it comes to inter­face design) and buy­ing an album is easy, you can even use Pay­Pal, so no look­ing around for your cred­it card. Best of all is the fact that the files are plain mp3s with­out DRM. Love­ly. Give them a try!

Tech­no­rati: , , , ,

Dashboard

This week­end I had some time to fid­dle around with my home­page at www.leapfrog.nl. I decid­ed to cre­ate a dash­board-like page that shows my lat­est con­tri­bu­tions to sev­er­al sites. I’m no pro­gram­mer, so RSS Digest was a great help in glue­ing every­thing togeth­er. Thanks to the con­tin­ue­ing open­ing up of the web’s con­tent through RSS, now I have one place to show what I’ve been up to recent­ly. Joy!

Tech­no­rati: ,