Hoe geen opties aan te bieden

Iets waar je tij­dens het online kopen van een boek op zondagocht­end niet op voor­bereid bent: brein­brek­ende keuzes aange­bo­den door een bestelformulier.

Mijn betere helft wilde graag een boek voor een vriendin bestellen (het geweldige ‘Zorg’ van Miguel Bulnes) en deze als cadeau lat­en bezorgen.

Bol.com had het boek op voor­raad, dus werd besloten van hun dien­sten gebruik te mak­en. Van de knop “in winkel­wa­gen­t­je” was met “Ga verder met bestellen” de sprong naar het adres­for­muli­er snel gemaakt:

Bol.com's adresformulier

Vul hier uw woon- of ves­tig­ingsadres in,” adviseerde Bol.com. Zo gezegd zo gedaan. De zon­nige winkel­er­var­ing kwam echter tot een abrupte stil­stand onder­aan het for­muli­er, waar een dri­etal check­box­en prijkten.

De opties die wer­den aange­bo­den ston­den alledrie aan. Bij het lezen van de eerste optie ontstond grootte ver­war­ring en frustratie: 

Wilt u dat uw fac­tu­ur op een ander adres wordt bezorgd, klik dan in het vak­je zodat het vinkje verdwijnt.” 
Bij het sim­pel­weg lezen van de optie komen we er niet uit. De zin wordt ontleed. Nee we willen de fac­tu­ur niet op een ander adres dan het reeds inge­vulde. Willen we dat wel, dan moeten we de check­box uitzetten. Dus: de check­box moet aan bli­jven. Toch?

De tweede optie leverde min­stens zoveel men­tale chaos op: 

Wilt u dat uw bestelling op een ander adres bezorgd wordt, klik dan in het vak­je zodat het vinkje verdwijnt.” 
Hier vind een vergelijk­baar pro­ces plaats: ja we willen graag het boek ergens anders lat­en bezor­gen. Dit beves­ti­gen we echter door in het “vak­je” te klikken zodat het “vinkje” verd­wi­jnt. Een negatieve actie om een posi­tief antwo­ord te beves­ti­gen. Wauw.

De derde optie blijkt gelukkig een ordi­naire poging om een excu­us te ver­w­er­ven ons te spammen: 

Ja, ik wil graag prof­iteren van voorde­len en acties via de bol.com Nieuws­brief. Het abon­nement kan ik op ieder gewenst moment opzeggen.” 
Zon­der enige aarzel­ing gaat de check­box uit. Overi­gens, Bol.com: weten jul­lie dat het wel zo net­jes is om een dergelijke keuze stan­daard uit te zetten, in plaats van aan? De EMMA-NL heeft hier goede richtli­j­nen voor.

Het ver­haal loopt gelukkig goed af. Held­haftig slaan we ons door het ver­war­rende for­muli­er heen. Het boek is besteld. De winkel­er­var­ing is echter verre van heugelijk.

Dit is een prachtig voor­beeld van wat Matt Webbfix­ing bro­ken win­dows” noemt; door deze drie check­box­en (kleine din­gen, vergelijk­baar met een gebro­ken ruit) iets aan te passen zou het bestel­pro­ces van Bol.com (groot ding, vergelijk­baar met een huis of een buurt) stukken ver­be­terd worden.

Mijn voorzet voor drie nieuwe checkboxen: 

 • Verzend mijn fac­tu­ur naar een ander adres dan het boven­staande. (Stan­daard uit.)
 • Bezorg mijn bestelling op een ander adres dan het boven­staande. (Stan­daard uit.)
 • Ik abon­neer mij op de Bol.com e‑mailnieuwsbrief. (Stan­daard uit, verdorie!)
Zie daar: een gratis usabil­i­ty consult.

Tech­no­rati: , , ,

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.

4 thoughts on “Hoe geen opties aan te bieden”

 1. Geachte klant,

  Hartelijk dank voor uw bericht naar bol.com Klantenser­vice. Uw vraag zal behan­deld wor­den door een van onze medewerkers.

  We zullen uw vraag zo snel mogelijk beant­wo­or­den. Het is echter mogelijk dat door onvoorziene druk­te, de moeil­ijkhei­ds­graad van uw vraag of door onvolledi­ge infor­matie de respon­sti­jd wat langer is. Wij vra­gen uw begrip hiervoor. 

  Wij ver­zoeken u deze e‑mail niet te beant­wo­or­den; het is een automa­tisch gegenereerd bericht. Reac­ties op dit bericht wor­den niet behandeld.

  Met vrien­delijke groet,

  bol.com Klantenser­vice http://www.nl.bol.com

  Heb Bol.com er maar even van op de hoogte gesteld. Ben benieuws of ze er wat mee doen!

 2. Beste Kars Alfrink,

  Hartelijk dank voor uw e‑mail van 17 juli 2005.

  Ik heb uw opmerk­ing door gegeven aan de des­be­tr­e­f­fende afdel­ing zij zal hier de nodi­ge aan­dacht aan best­e­den en indi­en mogelijk dit zo spoedig mogelijk aan­passen. Ik dank u voor uw oplet­tend­heid en wil u een cadeaubon aan­bieden van 5 euro. Deze kunt u inwis­se­len bij ons op de siet bij het plaat­sen van een bestelling. De code van uw cadeaubon is: BOL-5ZX6K-ACMMA-AE32M

  Wij hopen u hier­mee vol­doende te hebben geïnformeerd.

  Met vrien­delijke groet,

  Marthe de Heus

  bol.com Klantenser­vice http://www.nl.bol.com

  Voor meer, zie: http://leapfroglog.blogspot.com/2005/07/de-user-experience-van-bolcom.html

 3. Hmm… zouden er meer winkels zijn die critis­che gebruik­ers belo­nen? http://www.conrad.nl heeft op een van hun bestelfor­mulieren check­box­es gebruikt ipv radiobuttons.…

 4. Nou­ja, je weet nooit hoe ze rea­geren. Ik zeg: shoot! Gueril­la usabil­i­ty test­ing is fun. ;-)

Comments are closed.