I’ve submitted an XTech 2007 proposal

Togeth­er with Edgar, I’ve sub­mit­ted a pro­pos­al for the upcom­ing XTech 2007 in Paris, France. The talk we’re aim­ing for would basi­cal­ly be a large­ly war sto­ries from our work design­ing and devel­op­ing large scale web­sites that adhere to web stan­dards and acces­si­bil­i­ty guide­lines and are pub­lished and man­aged using an enter­prise CMS’s (such as Trid­ion, GX, IBM LWWCM or what have you). Not the sex­i­est of sub­jects, but one we’re well versed in and can give plen­ty of prac­ti­cal advice on. Feed­back from the review com­mit­tee is due Feb­ru­ary 2007. Wish us luck!

eDay preview (open.info.nl)

Ned­er­landse online mar­ket­ing lijkt steeds meer open source mar­ket­ing te wor­den. Lezend online en werk­end in meat­space kom ik steeds meer mar­ke­teers tegen die de ide­alen van de open source beweg­ing (al dan niet bewust) omar­men. Dat maakt deze open stan­daar­den aan­hang­er blij natuurlijk.

Info.nl staat vol­gende week met een stand en een work­shop op eDay. Hoe zit het met dit mar­ketingeven­e­ment? In hoev­erre onder­schri­jft het de ontwik­kel­ing naar open source mar­ket­ing? eDay werpt een blik op de trends “voor de komende twee jaar” en belicht het the­ma ‘cre­ativiteit’ als “strate­gisch bedri­jf­sin­stru­ment” en “con­sumer trend”.”

Lees verder op open.info.nl »

Een internet der dingen (open.info.nl)

De web 2.0‑hype een beet­je beu? Moe van het bijhouden van alle start-ups die als pad­destoe­len uit de grond bli­jven schi­eten? Maak je borst maar nat, want er vol­gt spoedig (weer) iets nieuws. Niet web 3.0 (het web-OS), maar iets écht nieuws: het inter­net der dingen Par­al­lel aan al het social soft­ware-geweld en de seman­tis­che web-dis­cussies doen inter­ac­tieve media al enige tijd moedi­ge pogin­gen om de sprong van bits naar atom­en te mak­en. Dit veld wordt gedom­i­neerd door een wirwar aan ter­men, zoals: “tan­gi­ble com­put­ing” (pop­u­lair gemaakt door Nokia-researcher Chris Heath­cote), “ubiq­ui­tous com­put­ing” (vaak afgeko­rt tot het onooglijke “ubi­comp”), “every­ware” (een vrij nieuwe term) en last­pakken als “blog­jects” en “spimes” (bedankt Bruce Ster­ling). Mijn voorkeur gaat uit naar “inter­net of things”, getu­ige de titel van deze post.”

Lees verder op open.info.nl »

Remix en auteursrecht (open.info.nl)

Onlangs ver­scheen een aardig artikel in het Tijd­schrift voor Mar­ket­ing van de hand van Fer­ry den Dopper, waarin een aan­tal web 2.0 aspecten wor­den uit­gelegd aan mar­ke­teers. Eén van die aspecten is remix – het fenomeen waar­bij één of meerdere web­sites wor­den gebruikt als basis voor een nieuwe dienst. Den Dopper staat daar­bij heel kort stil bij de juridis­che impli­caties van deze waardeto­evoeg­ing door der­den. “Some rights reserved” schri­jft hij en citeert daar­bij het Cre­ative Commons-initiatief.”

Lees verder op open.info.nl »

56,7 km of snowy hell

56,7 km of snowy hell Orig­i­nal­ly uploaded by Kaeru.

Last night I had to get from Den Bosch to Utrecht. Pub­lic trans­port decid­ed to break down, we had a crazy snow storm, and the longest traf­fic jam total in Dutch his­to­ry (over 800 km at it’s height). My only option: take a taxi. Togeth­er with a south kore­an busi­ness man, who’d already missed his flight four times, I was in traf­fic for over three hours over a trip that’s less than 60 kms long. Crazy, crazy stuff! Here’s some shots of a snowy A2.