eDay preview (open.info.nl)

Ned­er­landse online mar­ket­ing lijkt steeds meer open source mar­ket­ing te wor­den. Lezend online en werk­end in meat­space kom ik steeds meer mar­ke­teers tegen die de ide­alen van de open source beweg­ing (al dan niet bewust) omar­men. Dat maakt deze open stan­daar­den aan­hang­er blij natuurlijk.

Info.nl staat vol­gende week met een stand en een work­shop op eDay. Hoe zit het met dit mar­ketingeven­e­ment? In hoev­erre onder­schri­jft het de ontwik­kel­ing naar open source mar­ket­ing? eDay werpt een blik op de trends “voor de komende twee jaar” en belicht het the­ma ‘cre­ativiteit’ als “strate­gisch bedri­jf­sin­stru­ment” en “con­sumer trend”.”

Lees verder op open.info.nl »