Ruwe notities van Michael Thomsen’s keynote

Wat is renaissance?

Waarom van com­put­er naar inno­vatie — van­wege blinde vlek voor mas­sive change.

Eigen en andere ogen ope­nen voor innovatie.

Dig­i­tale tech. is alomte­gen­wo­ordig, dus we moeten verder kijken dan tech­nis­che issues.

Op ver­zoek van Thomas ver­haal over renaissance.

Con­cept is vaag en moeil­ijk te plaat­sen in mod­erne context.

Teveel con­fer­en­ties over “kleine din­gen” (RFID, etc.)

Renais­sance met grote R — weg uit de mid­deleeuwen. Opkomst van human­isme en individualisme.

West­erse wereld is niet klaar voor wed­erge­boorte. Ogen ope­nen van blinde man is moeilijk.

Renais­sance met kleine r + vraagteken: betere aan­pak maar mogelijk antiproductief.

Niet proberen wiel opnieuw uit te vin­den, focussen op grote issues.

Derde per­spec­tief: focus op comm. tech. 

Comm. tech. invloedrijk in opkomst en onder­gang van beschavingen.

Opmerke­lijk vroeg suc­ces: oude Egypte. Sumerische cul­tu­ur schrift ontwikkeld over 5000 jaar. Egypte heel snel. Tem­po van ontwik­kel­ing in samen­lev­ing nam ook toe.

Alfa­bet werd niet herk­end als superieur aan hiërogliefen. Elite had liev­er laat­ste: blind­heid voor verandering.

Semi­eten namen alfa­bet wel over. Instru­men­taal in opkomst in monotheïsme (!)

Gat tot 800 BC. Grieken kre­gen alfa­bet van Phoeniciers. 

Abstract alfa­bet inspireerde abstract denken. Bijvoor­beeld Adam, indi­vidu, etc.

Grieken wer­den inge­haald door Romeinen (von­den ze lui.)

Rome ver­loor Europa aan de middeleeuwen.

Andere kant van de wereld: Chi­na ontwikkelde zeer moeil­ijk schrift. Drukpers uit­gevon­den. Wer­den intro­vert. Gin­gen in winterslaap.

Zon­der drukpers geen refor­matie, geen opkomst van weten­schap e.a. En dus ook geen 19e-eeuwse comm. tech.

Drukpers zorgde dat fic­tie, religie en poli­tiek zich mas­saal kon verspreiden. 

Koninkrijken wor­den niet gemaakt of gebro­ken door comm. tech. Maar heeft wel grote invloed. Zij die nieuwe comm. tech. het beste kun­nen aan­pakken hebben voordeel.

Is er een dig­i­tale renais­sance? Wie zijn de genen die er voordeel bij hebben?

Renais­sance niet zeker.

50 jaar na drukpers, nu 50 jaar na com­put­er. 1500: chaos, meeste pro­duc­tie werd gezien als porno. Als iedereen mag gaan schri­jven kri­j­gen we alleen maar slechte tekst. Klopt maar we hebben ook goed spul gekregen.

Dig­i­tale tech. veran­dert ken­nis­pro­duc­tie. Maakt het dynamisch.

Kracht van poly­log (dialoog online): wed­erge­boorte van mon­delinge overdracht?

Orale over­dracht: geen waarheid, geen his­to­rie maar ver­halen, geen indi­vidu want bestaat alleen als onderdeel van groep, geen opper­ma­chtige god, geen bureau­cratie, geen staten.

Wat gebeurt er na deze renais­sance met eigen­dom, ken­nis, de staat, religie, etc?

Hangt van onze acties af.

Wie heeft er baat bij (laat­ste vraag): diege­nen die niet aan mass media hangen, zij die het beste zijn in dialoog. West­erse cul­tu­ur is niet waarschi­jn­lijk, blind door onze eigen paradigma’s. 

Unieke posi­tie om de toekomst te beïn­vloe­den. West­er­lin­gen moeten aan­dachtiger en open­er zijn.

Er zij grote kracht­en die tegen rad­i­cale veran­der­ing zijn. Maar die zijn gedoemd.

Gebruik reboot om de grote vra­gen onder ogen te zien. 

Als je dat doet ben je hier­na in ieder geval ver­frist en miss­chien herboren.

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.