Ondergrond.org — HKU-studenten aan de folksonomy

Via com­men­taar op een recent artikel op open.info.nl kwam ik op de site Onder­grond – een folk­son­o­my voor / van street art. De site is een EMMA-afs­tudeer­pro­ject van een aan­tal HKU-stu­den­ten. De site daagt bezoek­ers met behulp van stellin­gen en vra­gen uit om bij foto’s van graf­fi­ti en stick­ers tags achter te lat­en. Een inter­es­sante manier om het dilem­ma “waarom zou een bezoek­er taggen” te tack­e­len – het principe doet me in die zin denken aan Hot or Not. Het plezi­er zit hem in foto na foto hersen­loos te voorzien van meta­da­ta. Het risi­co is natu­urlijk dat hier­mee het ontstaan van “metacrap” alleen maar in de hand wordt gew­erkt! Aan de andere kant zijn de vra­gen soms wel wat moeil­ijk, dan moet je goed nadenken, en is het effect van de laag­drem­pe­ligheid weg.

Ik weet niet of Maarten en Sjors Inter­ac­tion Design hebben ges­tudeerd, maar op dat vlak ver­di­ent de site wel nog wat aan­dacht. Het is flink zoeken geblazen in het onder­grondse, de nav­i­gatie is eigen­lijk bij­na niet aan­wezig. Miss­chien dat dit niet de focus heeft in hun project, maar het zou toch mooi zijn als het de tag­ger makke­lijk wordt gemaakt zijn weg te vin­den naar inter­es­sante content!

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.

3 thoughts on “Ondergrond.org — HKU-studenten aan de folksonomy”

  1. Hey, Maarten en ik hebben geen Inter­ac­tion design ges­tudeerd, maar de ontwer­p­er van de site zelf wel. Voor een deel moet onze site ook als exper­i­ment gezien wor­den. We hebben wel in over­weg­ing genomen om ook een soort “flickr” nav­i­gatie te bouwen. Maar wilde ons con­cept van tagges­tu­urde web­site zover mogelijk door­bouwen. Als je een account aan­maakt kun je zien dat we nog een paar extra mogelijkhe­den hebben gecreeerd op te nav­igeren, helaas was ons project na een half jaar al weer afgelopen waar­door we een aan­tal intres­sante con­cepten niet hebben kun­nen uitvoeren.

  2. Ik ken het prob­leem Sjors. Bedankt voor je reac­tie! In die beperk­te tijd hebben jul­lie wel een leuk project neergezet, zek­er een mooi toevoeg­ing aan het scala aan tag-exper­i­menten dat al online staat. :-)

Comments are closed.