Emerce redux

Com­men­taar van Emerce op mijn reac­tie:

Over de code onder de motorkap: daar weet ik per­soon­lijk niets van af. De site doet wat ie moet doen, en daar ben ik zeer tevre­den mee.” 
Wat moet de site dan doen? Blijk­baar dus niet: toekom­st­vast zijn, goed index­eren, goed werken onder ver­schil­lende browsers zon­der veel kun­st- en vlieg­w­erk, nie­mand buitensluiten, goed print­en, snel laden, etc…

Tech­no­rati: ,

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.

4 thoughts on “Emerce redux”

  1. Nie­mand buitensluiten” Hoe ver ga je hier­mee? De web­site toe­ganke­lijk mak­en voor mensen die geen Javascript onder­s­te­unen (ga jij het gevecht met Tjer­ja aan)? Begri­jp me niet ver­keerd, goed index­eren, snel laden en voor een aan­tal sites: goed print­en zijn goede doe­len. Hoe snel pas je het design aan om een zeer kleine groep gebruik­ers ook te bedi­enen? Dus wan­neer laat je visuele feed­back zoals grafis­che rollovers vallen voor but­tons (denk hier­bij aan de grafis­che ‘sub­mit’ button)?

  2. Met je eens Jac­co dat “nie­mand buitensluiten” een extreme stelling is. Voor een gedeelte hebben we denk ik sim­pel­weg de tools nog niet om dit waar te mak­en, maar het is wel een mooi streven, toch?

    Ik liep een beet­je op Emerce te hakken omdat ze in mijn ogen niet eens een poging hebben gewaagd hun site toe­ganke­lijk te mak­en, of gebruik te mak­en van mod­erne technieken.

  3. Je zou inder­daard wel meer mogen verwacht­en van een bedri­jf met een naam zoals Qi. Ze hebben zich (zo te zien) zich niet echt ingezet om er tech­nisch gezien iets van te mak­en. Per­soon­lijk vind ik het func­tion­eel ook niet echt goed. Met name de home­page vind ik weinig gestruc­tureerd… Maar goed, ik zie in dat het een heel lastig ding is om te ontwerpen

  4. Ja het valt niet mee, zo’n Emerce redesign. Had­den ze bijvoor­beeld even goed gekeken naar Wired, of miss­chien zelfs Slash­dot (?!) dan had­den ze al wat andere keuzes kun­nen mak­en. Neem nou bijvoor­beeld die menubalk bove­naan, met subitems die niet direct onder de hoofditems verschijnen…

Comments are closed.